เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0958053469

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

พระปางประทานพร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
3.226.245.48
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 104ip
เดือนนี้ 1441ip
ปีนี้ 19601ip
ทั้งหมด 44950ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.69)
วันนี้ เวลา 19.25.52 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
https://forms.gle/tyR7HptVceQPG4dA8

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

          ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลสันทราย

          ตำบลสันทราย เป็นส่วนหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศใต้ ระยะ ทางประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำลาว  สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย  และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลสันทราย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ในวันที่  7  ตุลาคม  2554  ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง เทศบาลตำบลสันทราย  ตั้งอยู่ ณ เลขที่  181 หมู่ที่ 9  ถนนพหลโยธิน  ตำบลสันทราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มีพื้นในความรับผิดชอบประมาณ  18.48  ตารางกิโลเมตร

 

 

 

 

-6-

อาณาเขตติดต่อ

                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลรอบเวียง                     อำเภอเมืองเชียงราย

                   ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลป่าอ้อดอนชัย                อำเภอเมืองเชียงราย   

                   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลท่าสาย                      อำเภอเมืองเชียงราย

                   ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลป่าอ้อดอนชัย              อำเภอเมืองเชียงราย

 

ที่ตั้ง

         เทศบาลตำบลสันทราย ตั้งอยู่บนถนนเส้นทางคมนาคมสายพหลโยธิน ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลระยะทางห่างจากตัวอำเภอ 5 กิโลเมตร หมู่บ้านที่อยู่ห่างจากอำเภอที่สุดระหว่าง 14 กิโลเมตร

 

 เนื้อที่

                       มีพื้นที่ครองสิทธ์ทั้งสิน 18.48 ตารางกิโลเมตร

 

 

 

จำนวนหมู่บ้าน   11   หมู่บ้าน 

                       ตำบลสันทราย อำเภอเมือง ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. 2496 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง 11 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเทศบาลตำบลทั้งสิ้น ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านสันทรายหลวง

นายสมบูรณ์     ศรีเมืองแก้ว (กำนัน)

2

บ้านสันทรายน้อย

นายธานี         มณีรัตน์

3

บ้านโป่งสลี

นางศรีพรรณ    วงศ์สุภา

4

บ้านป่าตึง

นางดวงใจ        สุภามณี

5

บ้านร่องก้อ

นายองอาจ       ศิริสุวรรณ์

6

บ้านป่ากล้วย

นายกมล          จันธิมา

7

บ้านป่าย้าง

นายเสถียร       ดวงสวัสดิ์

8

บ้านป่าข่า

นายจำรัส        ไชยชมภู

9

บ้านใหม่ทรายทอง

นางสมพร       เทกัณฑ์

10

บ้านใหม่สันติสุข

นายยงยุทธ       มหาวรรณ์

11

บ้านป่ากล้วยเหนือ

นายอภิรักษ์     ชัยลังกา

 

 

 

 

-7-

ประชากร

                   จำนวนประชากร จากข้อมูลทะเบียนราษฎร  พบว่าประชากรของเทศบาลตำบลสันทราย  มีจำนวนทั้งสิ้น  9,796   คน   แยกเป็นชาย  4,619 คน     หญิง  5,177   คน (ข้อมูล ณ ก.ย. 61)

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(หลังคา)

1

บ้านสันทรายหลวง

368

412

780

392

2

บ้านสันทรายน้อย

352

377

729

334

3

บ้านโป่งสลี

423

507

930

438

4

บ้านป่าตึง

687

735

1,422

610

5

บ้านร่องก้อ

463

536

999

414

6

บ้านป่ากล้วย

292

341

633

722

7

บ้านป่าย้าง

213

254

467

192

8

บ้านป่าข่า

757

856

1,613

928

9

บ้านใหม่ทรายทอง

456

523

979

549

10

บ้านใหม่สันติสุข

371

433

804

419

11

บ้านป่ากล้วยเหนือ

225

270

495

2254

รวม

4,607

5,244

9,851

5,256

 

บริการโครงสร้างพื้นฐาน

          การคมนาคม    มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเนื่องจากติดกับถนนหลัก (เส้นพหลโยธิน)

            การโทรคมนาคม

            - ที่ทำการไปรษณีย์                            1 แห่ง

            - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                      1 แห่ง

            การไฟฟ้า

            หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลมีบริการไฟฟ้า จำนวน 11 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 5,031 ครัวเรือน

             

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

            -  แหล่งน้ำธรรมชาติสายสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำลาว , แม่น้ำกรณ์

            -  หนองน้ำ 3 แห่ง คือ หนองบัว, หนอกผักจิก, หนองไฮ

 

-8-

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

            -  ชลประทาน           1 แห่ง

         

 ด้านเศรษฐกิจ

         อาชีพ

         ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพตามลำดับ ดังนี้

  1. เกษตรกร ทำนา ทำสวน
  2. ค้าขาย
  3. รับจ้างภาคธุรกิจ
  4. รับราชการ
  5. ธุรกิจส่วนตัว

   

การศึกษา  สถานศึกษา  จำนวน   1   แห่ง

ลำดับที่

สถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.

ครู(ผู้ชาย)

จำนวน(คน)

ครู (ผู้หญิง)

จำนวน(คน)

รวม

จำนวน(คน)

จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน)

1

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ ดรุณานุเคราะห์)

2

24

26

595

รวม

2

2

26

595

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลสันทรายจำนวน  4 แห่ง

ลำดับที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5

2

33

 

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6

2

28

 

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8

2

25

 

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9

2

40

 

รวม

8

126

 

 

 การสาธารณสุข

                   -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย                1 แห่ง

                   -     สถานีพยาบาลเอกชน                                       2 แห่ง

                   -     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                     1 แห่ง

                   -     อัตรามีแผนใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ    100

        

 การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารภัย

                   -   สถานีตำรวจชุมชนประจำตำบล       1 แห่ง


    

ดาวน์โหลด บรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางพัชรินทร์ สุภาวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลสันทราย เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการท...
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบป...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธ...
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณ...
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์...
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม...
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวท...
รายงานผลการติดตามประเมินผ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผ...
รายงานผลการดำเนินงานของศู...
รายงานผลการดำเนินการส่งเส...
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเ...
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสี...
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม...
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใ...
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
มาตรการป้องกันการขัดกันระ...
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพ...
มาตรการการสร้างจิตสำนึกแล...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน...
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรร...
นโยบายการบริหารความเสียง ...
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ...
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันทรา...
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้...
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator