เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
053-701187-8

ถนนวัฒนธรรม ตำบลสันทราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์ หมู่ 6

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
3.239.158.36
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 97ip
เดือนนี้ 861ip
ปีนี้ 6480ip
ทั้งหมด 64397ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.34)
วันนี้ เวลา 16.57.36 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น


ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


 รวมข่าวสารในรอบ 30 วัน
   ประกาศ เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563...

งานแผนและงบประมาณ โดย Piazy Post Date 16/12/2563 Read (78)

   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

งานแผนและงบประมาณ โดย Piazy Post Date 4/12/2563 Read (89)

   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2563...

งานพัฒนาชุมชน โดย kenzero29 Post Date 6/10/2563 Read (121)

   ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563...

งานพัฒนาชุมชน โดย kenzero29 Post Date 5/10/2563 Read (118)

   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

งานแผนและงบประมาณ โดย Piazy Post Date 14/9/2563 Read (166)

   ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สาริกา Post Date 31/8/2563 Read (164)

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบบบาลท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สาริกา Post Date 14/8/2563 Read (178)

   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563...

งานกิจการสภา โดย จินตนา Post Date 17/3/2563 Read (278)

   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2563...

งานกิจการสภา โดย จินตนา Post Date 17/3/2563 Read (278)

   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาลตำบล...

งานเลือกตั้ง โดย จินตนา Post Date 14/2/2563 Read (356)

   ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย kenzero29 Post Date 27/1/2563 Read (280)

   ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.......

กองสาธารณสุข โดย จินตนา Post Date 27/1/2563 Read (294)

   ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.......

กองสาธารณสุข โดย จินตนา Post Date 27/1/2563 Read (280)

   พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ข่าวกิจกรรม โดย kenzero29 Post Date 27/12/2562 Read (249)

   ประกาศเจตจำนงสุจริต ผู้ว่่าราชการเชียงราย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย kenzero29 Post Date 5/8/2562 Read (380)

   กิจกรรม การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในปหล่งน้ำสาธารณะ...

ข่าวกิจกรรม โดย kenzero29 Post Date 1/4/2562 Read (230)

ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563...

งานธุรการ โดย จินตนา Post Date 7/8/22156 Read (126)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563...

งานกิจการสภา โดย จินตนา Post Date 12/5/13833 Read (124)

ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562...

งานธุรการ โดย จินตนา Post Date 23/9/11259 Read (104)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563...

งานกิจการสภา โดย จินตนา Post Date 17/10/82335 Read (119)

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓...

งานกิจการสภา โดย จินตนา Post Date 12/5/76887 Read (104)

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปี 2563...

งานกิจการสภา โดย จินตนา Post Date 7/3/73985 Read (100)

ข้อ 3 อำนาจหน้าที่...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (4)

ข้อ 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (8)

ข้อ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (6)

ข้อ 7 ข่าวประชาสัมพันธ์...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (9)

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (5)

ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (5)

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (6)

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (5)

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (6)

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (5)

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (6)

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (4)

ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (6)

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (7)

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (5)

ข้อ 22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (4)

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (6)

ข้อ 17 E-service ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (6)

ข้อ 9 Social Network ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (5)

ข้อ 8 Q&A...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (11)

ข้อ 5 ข้อมูลการติดต่อ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (5)

ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหาร...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (11)

ข้อ 1 โครงสร้าง...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 3/3/2564 Read (19)

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (3)

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ข้อ 29 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (3)

ข้อ 30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (3)

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (3)

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (4)

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (3)

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (4)

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (4)

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (4)

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (4)

ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564...

กองคลัง โดย กนกวรรณ Post Date 2/3/2564 Read (7)

ข้อ 39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย Piazy Post Date 2/3/2564 Read (2)

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓...

งานกิจการสภา โดย จินตนา Post Date 30/8/38556 Read (98)

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตทางโดยการลงดินถม ซอย 16 บ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กนกวรรณ Post Date 5/1/2564 Read (63)

 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทางถนน คสล. ซอย 16 บ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กนกวรรณ Post Date 5/1/2564 Read (65)

 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล. ซอย 16 บ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กนกวรรณ Post Date 5/1/2564 Read (50)

 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตทางโดยการลงดินถม ซอย 16 บ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กนกวรรณ Post Date 22/12/2563 Read (45)

 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ คสล. ซอย 16 บ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กนกวรรณ Post Date 22/12/2563 Read (53)

 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทางถนน คสล. ซอย 16 บ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กนกวรรณ Post Date 22/12/2563 Read (44)

 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กนกวรรณ Post Date 4/12/2563 Read (65)

 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผืวจราจรถนนลาดยาง โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กนกวรรณ Post Date 23/11/2563 Read (72)

 

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่


สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการท...
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบป...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธ...
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณ...
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์...
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม...
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวท...
รายงานผลการติดตามประเมินผ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผ...
รายงานผลการดำเนินงานของศู...
รายงานผลการดำเนินการส่งเส...
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเ...
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสี...
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม...
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใ...
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
มาตรการป้องกันการขัดกันระ...
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพ...
มาตรการการสร้างจิตสำนึกแล...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน...
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรร...
นโยบายการบริหารความเสียง ...
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ...
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันทรา...
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้...
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator