เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
By : สาริกา เมื่อ : 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 267   

          โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลสันทราย จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลสันทราย สามารถปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์การปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

          2. เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ปฏิบัติงานในการป้องกันฯและการปฐมพยาบาลไได้อย่างเป็นระบบ

          3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดภัยที่คาดว่าจะเกิดและสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อเกิดภัยขึ้น อย่างถูกต้อง