เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
การประชุมจัดทำแผนและโครงการ ของ กองทุน สปสช.ตำบลสันทราย
By : admin เมื่อ : 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  อ่าน : 271   

วันนี้(28พ.ย.61)  กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลตำบลสันทราย ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลตำบลสันทราย ครั้งที่ 1 / 2562  เพื่อจัดทำแผนและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 จัดทำโครงการพร้อมหารือและพิจารณาโครงการประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลสันทราย  โดยมี นายมนตรี  แสงมณี  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย ประธานกรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลสันทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้แทนองค์กรด้านต่างๆ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสันทราย มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันทราย ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน 5 ยุทธศาสตร์ ร คือ 1.การป้องกันและลดโรคติดต่อ 2.การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 3.การลดปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ 4. การลดปัญหาในเด็กและเยาวชน 5.การดำเนินงานด้านชุมชนปลอดภัย เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายประชาชนทุกกลุ่มอายุ และมีโครงการและกิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator