เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะโดยชุมชนเทศบาลตำบลสันทราย
By : admin เมื่อ : 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 264   

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61 เทศบาลตำบลสันทราย นำโดย นายเกษม กุลดี นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานฯ ได้รณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ของตำบลสันทราย ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในการกำจัดขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือคัดแยกขยะ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “เศษขยะทุกชิ้นเป็นสิ่งมีค่า เปลี่ยนเป็นเงินตรา พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างชีวิต มลพิษไม่มี” รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน สถานพยาบาล ทราบถึงพิษภัย/การจัดการขยะอันตราย และขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ สิ่งของไม่ใช้แล้ว และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเสริมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะ หรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยเยาวชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชน โดยใช้ขยะเป็นเครื่องมือ เพื่อลดปัญหาซึ่งอาจคาดไม่ถึง เช่น ปัญหาสัตว์ที่มีพิษ หรือเป็นพาหะนำโรค รวมถึงแหล่งเพาะพันธุ์โรค และเพื่อการคัดแยกขยะอันตราย/ขยะมีพิษออกจากขยะทั่วไป เพื่อที่จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator