เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0958053469

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

สวนรุกชาติโป่งสลี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

แปรรูปถั่วทอดสมุนไพร

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
3.226.245.48
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 3ip
เดือนนี้ 1446ip
ปีนี้ 19606ip
ทั้งหมด 44955ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.69)
วันที่ 15 สิงหาคม 2563
เวลา 19.25.52 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
https://forms.gle/tyR7HptVceQPG4dA8

นายเจริญชัย ฉั่วตระกูล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สายด่วน :

นางรัชณีย์ ภิญโญ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
สายด่วน :


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สายด่วน :

นางฐาณิศรา ปีคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สายด่วน :

นายพีรยุทธ ศรีศัย
นิติกรชำนาญการ
สายด่วน :

สิบเอก ปุณยวีร์ ศรีโท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สายด่วน :

นางจินตนา สุคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สายด่วน :

นางอนงค์ วินันท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สายด่วน :

นางพิชญา มณีรัตน์
เจ้าพนักงานสาธาราณสุข
สายด่วน :

นายสมศักดิ์ กิติ
พนักงานขับรถ
สายด่วน :

นายอัครเดช แก้วมาหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สายด่วน :

นางนิตยา แสงมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วน :

นายสมเกตุ อุปนันทไชย
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นายธีรวุฒิ อินต๊ะเนตร
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นายภานุรักษ์ อุปละ
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นายวิทวัส ดวงสวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นายกีรติ เดชสิงห์
พนักงานดับเพลิง
สายด่วน :

นายพิเชษฐ อายุยืน
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางสาวณัฐธิกานต์ ศรีเมืองแก้ว
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นายสุรินทร์ สุภาใจ
ภารโรง
สายด่วน :

นางสาวชลดา คำเบ้า
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางจิตรา ชัยอะทะ
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางสาริกา ชัยชนะ
คนงานทั่วไป
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร สำนักปลัด ทั้งหมด 23 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายกำจร ศิริสุวรรณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสันทราย

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการท...
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบป...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธ...
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณ...
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์...
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม...
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวท...
รายงานผลการติดตามประเมินผ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผ...
รายงานผลการดำเนินงานของศู...
รายงานผลการดำเนินการส่งเส...
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเ...
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสี...
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม...
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใ...
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
มาตรการป้องกันการขัดกันระ...
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพ...
มาตรการการสร้างจิตสำนึกแล...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน...
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรร...
นโยบายการบริหารความเสียง ...
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ...
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันทรา...
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้...
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator