เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0958053469

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชุมชน ตำบลสันทราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มศิลปะวาดรูป

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
3.226.245.48
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 105ip
เดือนนี้ 1442ip
ปีนี้ 19602ip
ทั้งหมด 44951ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.69)
วันนี้ เวลา 19.25.52 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
https://forms.gle/tyR7HptVceQPG4dA8
1.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-31มีนาคม 2563)...


โดย Piazy
Post Date 10/4/2563
Read (35)

ประกาศ เรื่องการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน...


โดย Piazy
Post Date 18/2/2563
Read (75)

3.

ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562...


โดย Piazy
Post Date 26/12/2562
Read (16)

4.

แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563...


โดย Piazy
Post Date 12/12/2562
Read (51)

ประกาศใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...


โดย Piazy
Post Date 4/12/2562
Read (77)

6.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ...


โดย Piazy
Post Date 20/11/2562
Read (33)

7.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน...


โดย Piazy
Post Date 5/11/2562
Read (28)

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...


โดย Piazy
Post Date 18/10/2562
Read (107)

9.

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563...


โดย Piazy
Post Date 27/9/2562
Read (123)

10.

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน...


โดย Piazy
Post Date 27/6/2562
Read (122)

11.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562...


โดย Piazy
Post Date 24/6/2562
Read (123)

12.

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 ...


โดย Piazy
Post Date 20/6/2562
Read (129)

13.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ...


โดย Piazy
Post Date 17/6/2562
Read (113)

14.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562...


โดย Piazy
Post Date 25/2/2562
Read (129)

15.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2561...


โดย Piazy
Post Date 26/11/2561
Read (125)

16.

รายงานผลดำเนินประจำปี 2561...


โดย Piazy
Post Date 26/11/2561
Read (129)

17.

ประกาศใช้ผลดำเนินประจำปี 2561...


โดย Piazy
Post Date 26/11/2561
Read (108)

18.

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) ...


โดย Piazy
Post Date 22/11/2561
Read (113)

19.

รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)...


โดย Piazy
Post Date 15/11/2561
Read (126)

20.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...


โดย Piazy
Post Date 14/11/2561
Read (138)

จำนวนข่าวทั้งหมด 38 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางพัชรินทร์ สุภาวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลสันทราย เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการท...
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบป...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธ...
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณ...
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์...
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม...
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวท...
รายงานผลการติดตามประเมินผ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผ...
รายงานผลการดำเนินงานของศู...
รายงานผลการดำเนินการส่งเส...
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเ...
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสี...
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม...
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใ...
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
มาตรการป้องกันการขัดกันระ...
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพ...
มาตรการการสร้างจิตสำนึกแล...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน...
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรร...
นโยบายการบริหารความเสียง ...
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ...
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันทรา...
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้...
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator