เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0816819208

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

พระปางประทานพร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

น้ำยาอเนกประสงค์

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
3.231.220.139
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 80ip
เดือนนี้ 551ip
ปีนี้ 7800ip
ทั้งหมด 33149ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.54)
วันนี้ เวลา 21.24.37 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณศาลเจ้าบ้าน) บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย...


โดย kenzero29
Post Date 9/3/2563
Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณศาลเจ้าบ้าน) บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย...


โดย kenzero29
Post Date 9/3/2563
Read (10)

3.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไหล่ทาง ซอยข้างวัดศรีปูคา หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 3/5/2561
Read (195)

4.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/4/2561
Read (163)

5.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยสุสาน หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/4/2561
Read (174)

6.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 15 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/4/2561
Read (168)

7.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/4/2561
Read (165)

8.

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/4/2561
Read (146)

9.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านสันทรายน้อย ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/4/2561
Read (214)

10.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (บ้านเหมืองฮ้อ) หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/4/2561
Read (131)

11.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสันขามป้อม ซอยแม่กรณ์แม็กยาง หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 5/4/2561
Read (81)

12.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/3/2561
Read (77)

13.

ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/3/2561
Read (74)

14.

ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านป่ากล้วยเหนือ หมู่ที่ 11 (ซอย 6-ซอย 9) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/3/2561
Read (77)

15.

ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 10 ซอย 7 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/3/2561
Read (79)

16.

ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านร่องก๊อ ซอย 15 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/3/2561
Read (74)

17.

ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 4 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/3/2561
Read (78)

18.

ประกาศ การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดพร้อมบ่อพัก บ้านสันทรายหลวง หมู่ที่ 1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/3/2561
Read (79)

19.

ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านป่ากล้วยเหนือ หมู่ที่ 11 (ซอย 6-ซอย 9) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/3/2561
Read (73)

20.

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 10 ซอย 7 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/3/2561
Read (73)

จำนวนข่าวทั้งหมด 103 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางพัชรินทร์ สุภาวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลสันทราย เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

การป้องกันการทุจริต
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโป
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศ เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2558
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator