เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0816819208

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

สวนรุกชาติโป่งสลี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

น้ำยาอเนกประสงค์

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
3.231.220.139
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 81ip
เดือนนี้ 552ip
ปีนี้ 7801ip
ทั้งหมด 33150ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.84)
วันนี้ เวลา 22.06.30 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ เจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย...


โดย kenzero29
Post Date 5/8/2562
Read (129)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่้อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562...


โดย Piazy
Post Date 25/6/2562
Read (119)

โครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือน ก.พ.62...


โดย admin
Post Date 22/2/2562
Read (188)

การประชุมจัดทำแผนและโครงการ ของ กองทุน สปสช.ตำบลสันทราย...


โดย admin
Post Date 28/11/2561
Read (271)

เปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 8/11/2561
Read (193)

กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะโดยชุมชนเทศบาลตำบลสันทราย...


โดย admin
Post Date 4/10/2561
Read (264)

กิจกรรมงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/4/2561
Read (178)

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปี 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/1/2561
Read (201)

กิจกรรมเปิดประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชน ปี 2561...


โดย admin
Post Date 12/1/2561
Read (285)

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑...


โดย admin
Post Date 1/1/2561
Read (388)

กิจกรรมถนนวัฒนธรรมตำบลสันทราย ประจำปี 2561...


โดย admin
Post Date 8/12/2560
Read (196)

กิจกรรมถนนวัฒนธรรมตำบลสันทราย ประจำปี 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/4/2560
Read (167)

กิจกรรมเปิดประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ชุมชน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/2/2560
Read (142)

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 7/2/2560
Read (177)

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 6/12/2559
Read (86)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 6/12/2559
Read (90)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรปี 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/10/2559
Read (80)

พิธีน้อมถวายบังคมและถล่าวความอาลัยพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/10/2559
Read (73)

วันเยาวชนแห่งชาติ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 19/9/2559
Read (78)

งานถนนวัฒนธรรมตำบลสันทรายประจำเดือนพฤษภาคม 2559...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 14/5/2559
Read (66)

จำนวนข่าวทั้งหมด 27 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางนิภา สีมาพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย เขต 1

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

การป้องกันการทุจริต
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโป
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศ เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2558
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator