เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0958053469

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

ถนนวัฒนธรรม ตำบลสันทราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ไม้กวาด ตุงไชย ดอกไม้ประดิษฐิ์

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
3.226.245.48
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 102ip
เดือนนี้ 1439ip
ปีนี้ 19599ip
ทั้งหมด 44948ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.69)
วันนี้ เวลา 19.25.52 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
https://forms.gle/tyR7HptVceQPG4dA8
1.

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย สาริกา
Post Date 24/7/2563
Read (17)

2.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...


โดย สาริกา
Post Date 23/7/2563
Read (19)

โครงการการใช้ยาสมุนไพรใกล้ตัว ผู้สูงอายุตำบลสันทราย ประจำปี 2563...


โดย didy
Post Date 9/7/2563
Read (35)

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563...


โดย didy
Post Date 3/7/2563
Read (35)

โครงการพัฒนาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจโดยลีลาศ...


โดย didy
Post Date 27/2/2563
Read (37)

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)...


โดย Piazy
Post Date 21/2/2563
Read (51)

การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลสันทราย ประจำปี 2563...


โดย didy
Post Date 12/2/2563
Read (37)

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...


โดย kenzero29
Post Date 27/12/2562
Read (39)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...


โดย จินตนา
Post Date 7/8/2562
Read (39)

ประกาศ เจตจำนงสุจริต ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย...


โดย kenzero29
Post Date 5/8/2562
Read (247)

โครงการทำบุญสัญจร ประจำปี 2562...


โดย จินตนา
Post Date 31/7/2562
Read (31)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรมของประชาชนตำบลสันทราย ประจำปี 2562...


โดย จินตนา
Post Date 30/7/2562
Read (36)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562...


โดย จินตนา
Post Date 30/7/2562
Read (30)

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562...


โดย จินตนา
Post Date 29/7/2562
Read (21)

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "คนดีศีสันทราย" ประจำปี 2562...


โดย จินตนา
Post Date 29/7/2562
Read (22)

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562...


โดย จินตนา
Post Date 13/7/2562
Read (20)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่้อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562...


โดย Piazy
Post Date 25/6/2562
Read (203)

โครงการป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ...


โดย Piazy
Post Date 12/6/2562
Read (18)

โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลสันทราย...


โดย Piazy
Post Date 12/6/2562
Read (15)

เทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับ ประธาน อสม แจกทรายอะเบทให้กับประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน...


โดย Piazy
Post Date 10/6/2562
Read (16)

จำนวนข่าวทั้งหมด 48 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยงยุทธ กุลดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการท...
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบป...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธ...
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณ...
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์...
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม...
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวท...
รายงานผลการติดตามประเมินผ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผ...
รายงานผลการดำเนินงานของศู...
รายงานผลการดำเนินการส่งเส...
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเ...
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสี...
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม...
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใ...
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
มาตรการป้องกันการขัดกันระ...
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพ...
มาตรการการสร้างจิตสำนึกแล...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน...
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรร...
นโยบายการบริหารความเสียง ...
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ...
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันทรา...
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้...
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator