เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0958053469

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

พระปางประทานพร

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพ

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
3.226.245.48
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 102ip
เดือนนี้ 1439ip
ปีนี้ 19599ip
ทั้งหมด 44948ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.69)
วันนี้ เวลา 19.25.52 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
https://forms.gle/tyR7HptVceQPG4dA8
1.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562...


โดย kenzero29
Post Date 25/4/2562
Read (122)

2.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2562...


โดย kenzero29
Post Date 28/3/2562
Read (103)

3.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2562...


โดย kenzero29
Post Date 26/2/2562
Read (108)

4.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562...


โดย kenzero29
Post Date 29/1/2562
Read (107)

5.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2562...


โดย kenzero29
Post Date 1/1/2562
Read (107)

6.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2561...


โดย kenzero29
Post Date 28/11/2561
Read (104)

7.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561...


โดย kenzero29
Post Date 29/10/2561
Read (108)

8.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2561...


โดย kenzero29
Post Date 27/9/2561
Read (103)

9.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2561...


โดย kenzero29
Post Date 29/8/2561
Read (105)

10.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2561...


โดย kenzero29
Post Date 27/7/2561
Read (102)

11.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...


โดย kenzero29
Post Date 29/6/2561
Read (109)

12.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิถุนายน 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 6/6/2561
Read (115)

13.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/4/2561
Read (109)

14.

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษษยน 2561 วันที่ 26 มีนาคม 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/3/2561
Read (114)

15.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 26/2/2561
Read (110)

16.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/1/2561
Read (113)

17.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม2561...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/12/2560
Read (113)

18.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 27/11/2560
Read (113)

19.

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 29/10/2560
Read (125)

20.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน2560...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/8/2560
Read (112)

จำนวนข่าวทั้งหมด 21 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสำราญ กุลดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทราย

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการท...
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบป...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธ...
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณ...
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์...
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม...
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวท...
รายงานผลการติดตามประเมินผ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผ...
รายงานผลการดำเนินงานของศู...
รายงานผลการดำเนินการส่งเส...
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเ...
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสี...
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม...
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใ...
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
มาตรการป้องกันการขัดกันระ...
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพ...
มาตรการการสร้างจิตสำนึกแล...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน...
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรร...
นโยบายการบริหารความเสียง ...
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ...
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันทรา...
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้...
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator