เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0816819208

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

ถนนวัฒนธรรม ตำบลสันทราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

แคบหมูไร้มัน

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
18.207.130.162
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 59ip
เดือนนี้ 401ip
ปีนี้ 7650ip
ทั้งหมด 32999ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
msnbot1.0 (40.77.167.171)
วันนี้ เวลา 18.57.07 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
1.

ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันทราย...


โดย kenzero29
Post Date 27/1/2563
Read (44)

2.

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...


โดย kenzero29
Post Date 9/1/2563
Read (20)

...


โดย kenzero29
Post Date 14/11/2562
Read (69)

ประสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562...


โดย kenzero29
Post Date 28/10/2562
Read (44)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจต่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562...


โดย kenzero29
Post Date 23/9/2562
Read (42)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจต่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2562...


โดย kenzero29
Post Date 26/8/2562
Read (38)

7.

ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...


โดย สำนักปลัด
Post Date 9/8/2562
Read (86)

8.

ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง...


โดย สำนักปลัด
Post Date 5/8/2562
Read (89)

ประกาศเจตจำนงสุจริต ผู้ว่่าราชการเชียงราย...


โดย kenzero29
Post Date 5/8/2562
Read (86)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจต่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2562...


โดย kenzero29
Post Date 22/7/2562
Read (45)

11.

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลสันทราย...


โดย Piazy
Post Date 24/6/2562
Read (74)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจต่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562...


โดย kenzero29
Post Date 17/6/2562
Read (36)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจต่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562...


โดย kenzero29
Post Date 20/5/2562
Read (39)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจต่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562...


โดย kenzero29
Post Date 22/4/2562
Read (39)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2562...


โดย kenzero29
Post Date 18/3/2562
Read (36)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันทราย...


โดย admin
Post Date 22/2/2562
Read (104)

ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...


โดย Piazy
Post Date 28/11/2561
Read (91)

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ...


โดย admin
Post Date 8/11/2561
Read (202)

การรณรงค์ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะโดยชุมชนเทศบาลตำบลสันทราย...


โดย admin
Post Date 4/10/2561
Read (114)

กิจกรรมทำบุญสัญจร ณ วัดศรีปูคา ม.5 ...


โดย admin
Post Date 24/9/2561
Read (145)

จำนวนข่าวทั้งหมด 31 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายบันลือ ภิญโญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

การป้องกันการทุจริต
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโป
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศ เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2558
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator