เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0816819208

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

สวนรุกชาติโป่งสลี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์ หมู่ 6

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
35.168.112.145
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 14ip
เดือนนี้ 721ip
ปีนี้ 16319ip
ทั้งหมด 41668ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.66)
วันนี้ เวลา 02.33.36 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
1.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 Download
2.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 Download
3.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 Download
4.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 Download
5.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 Download
6.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
 Download
7.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 Download
8.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 Download
9.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 Download
10.) ่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 Download
11.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 Download
12.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 Download
13.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 Download
14.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 Download
15.) รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 Download
16.) บันทึกการประชุมสภา 22 มิ.ย.2560 (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 1)
 Download
17.) บันทึกการประชุมสภา 30 พ.ค.2560 (สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 1)
 Download
18.) บันทึกการประชุมสภา 24 ก.พ.2560 (สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 1)
 Download
19.) บันทึกการประชุมสภา 30 พ.ย.2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1)
 Download
20.) บันทึกการประชุมสภา 2 ก.ย.2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 3)
 Download
21.) บันทึกการประชุมสภา 25 ส.ค.2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2)
 Download
22.) บันทึกการประชุมสภา 15 ส.ค.2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1)
 Download
23.) บันทึกการประชุมสภา 23 มิ.ย.2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 2)
 Download
24.) บันทึกการประชุมสภา 8 มิ.ย.2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้ง 1)
 Download
25.) บันทึกการประชุมสภา 7 มี.ค.2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 2)
 Download
26.) บันทึกการประชุมสภา 18 ก.พ.2559 (สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1)
 Download
27.) บันทึกการประชุมสภา 29 ก.ย.58 (สมัยวิสามัญ ครังที่ 4)
 Download
28.) บันทึกการประชุมสภา 24 ก.ย.58 (สมัยวิสามัญ ครังที่ 3)
 Download
29.) บันทึกการประชุมสภา 17 ก.ย.58 (สมัยวิสามัญ ครังที่ 2)
 Download
30.) บันทึกการประชุมสภา 15 ก.ย.58 (สมัยวิสามัญ ครังที่ 1)
 Download
31.) บันทึกการประชุมสภา 7 ก.ย.2558 (สมัย 3 ครั้งที่ 3)
 Download
32.) บันทึกการประชุมสภา 28 สิงหาคม 2558 (สมัย 3 ครั้งที่ 2)
 Download
33.) บันทึกการประชุมสภา 15 มิ.ย.2558 (สมัย 2 ครั้งที่ 1)
 Download
34.) บันทึกการประชุมสภา 28 สิงหาคม 2558 (สมัย 3 ครั้งที่ 2)
 Download
35.) บันทึกการประชุมสภา 26 พ.ย.2557 (สมัย 4 ครั้งที่ 1)
 Download
36.) บันทึกการประชุมสภา 11 กันยายน 2557 (สมัย 3 ครั้งที่ 4)
 Download
37.) บันทึกการประชุมสภา15 ส.ค.2557 (สมัย 3 ครั้งที่ 1)
 Download
38.) บันทึกการประชุมสภา 27 มิ.ย.2557 (สมัย 2 ครั้งที่ 1)
 Download
39.) บันทึกการประชุมสภา 27 ก.พ.57 (สมัย 1 ครั้งที่ 1)
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายสำราญ กุลดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทราย

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

การป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโป
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศ เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2558
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator