เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
081-7642215

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
053-701187-8

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชุมชน ตำบลสันทราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
34.204.201.220
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 98ip
เดือนนี้ 2301ip
ปีนี้ 11637ip
ทั้งหมด 69554ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.72.92)
วันนี้ เวลา 17.33.10 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น

คำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย

ที่   /๒๕๕๗

เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย

***************************

         ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่  ๙๒/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ  โดยให้จังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่ศูนย์บริการตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖

         เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ให้ได้ข้อยุติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน      พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐  และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗  เทศบาลตำบลสันทรายจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑. จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือเรื่องสำคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมปฏิบัติ และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงรายทราบ

        ข้อ ๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

              ๑)  นายเกษม  กุลดี                     นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย                  ประธาน

              ๒)  นายบุญเงิน  อายุยืน                รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย             รองประธาน

              ๓)  นายมนตรี  แสงมณี                  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย             รองประธาน

              ๔)  กำนันตำบลสันทราย                                                             ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

              ๕)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย                  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

              ๖)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย                                  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

             ๗)  หัวหน้าตู้ยามตำบลสันทราย                                                     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

             ๘)  นักวิชาการเกษตรประจำตำบล                                                   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

             ๙)  นักพัฒนาชุมชนประจำตำบล                                                     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

           ๑๐)  นายโชคชัย  แสนทวีสุข                 ปลัดเทศบาล                                     กรรมการ

           ๑๑)  นายอัศวิน  จินตะเลขา                  รองปลัดเทศบาล                                 กรรมการ

           ๑๒)  นางธัญญาทิพย์  ไชยวรรณ์            ผู้อำนวยการกองคลัง                            กรรมการ

           ๑๓)  นายชาญชัย  จันทะวงค์               ผู้อำนวยการกองช่าง                              กรรมการ

           ๑๔)  นายสงคราม  ราชคม                  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                    กรรมการ                       

           ๑๔) นางสิริรัตน์  ราชคม                     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                      กรรมการ

           ๑๕) นางรัชณีย์  ภิญโญ                      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                              กรรมการ

           ๑๖) นางสายพิณ  สวัสดี                     นักวิชาการเงินและบัญชี                          กรรมการ

          ๑๗) สิบเอกปุณยวีร์  ศรีโท             เจ้าพนักงานป้องกันฯ                                  กรรมการ

          ๑๘) นายอรรณพ  จิตมโนวรรณ        นายช่างโยธา                                            กรรมการ

          ๑๙) ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน                                                                          กรรมการ

          ๒๐) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย                                                         กรรมการ

          ๒๑) นายสุเธียร  กันธะรส           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                           กรรมการ/เลขานุการ

          ๒๒) นายพีรยุทธ  ศรีศัย                 นิติกร                           กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

 

     ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                   ๑)  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย

                   ๒)  ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย

                   ๓)  เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงราย

                   ๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  หรือคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ

                   ๕)  พิจารณา และประสานให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และสั่งการคณะทำงาน ดำเนินการและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถยุติเรื่องในระดับตำบลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายทราย

                   ๖)  ดำเนินการตามที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงราย/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย/ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

                   ๗)  ดำเนินการอื่นๆ  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย มอบหมาย

                   ข้อ ๓. ให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทรายมีการดำเนินการแบ่งงานออกเป็น  ๓  ส่วน ดังนี้

                             ๓.๑ ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทรายทำหน้าที่ ดังนี้

                                      ๑)รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แล้วสรุปเรื่องแยกตามกลุ่มเรื่องและประเภท  วิเคราะห์และประเมินเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน  แยกเรื่องส่งและประสานการปฏิบัติส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  คณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                      ๒) เร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  คณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และพิจารณาสั่งการ แจ้งผลการดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ  ตลอดจนจัดทำรายงานผลการติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำเดือน

                                      ๓)  ดำเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการ และนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

                             ๓.๒  ส่วนบริการข้อมูลข่าวสารมอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทราย ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูล  รวมทั้งบริการติดต่อ  สอบถาม และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในส่วนราชการ รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการ และนายกเทศมนตรีตำบล      สันทรายมอบหมาย

                             ๓.๓  ส่วนงานบริการประชาชน  มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จในที่แห่งเดียว  บริการรับเรื่องจากประชาชน เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการ และนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมอบหมาย

                   ๔.  ให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทราย มีหน้าที่จัดทำแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย

                   ๕.  ให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย   รายงานผลการปฏิบัติงานให้นายอำเภอเมืองเชียงรายทราบ

 

                                               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

                                                                สั่ง  ณ  วันที่       เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๗

 

 

                                                          ลงชื่อ

                                                                    (นายเกษม  กุลดี)

                                                            นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

 

สามารถเข้าดูศูนย์ดำรงธรรมและดาวน์โหล์ไฟล์ได์ที่ http://www.pr.moi.go.th


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่


สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

 
แผนปฏฺิบัติการป้องกันการท...
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบป...
รายงานผลการติดตามประเมินผ...
รายงานผลการดำเนินงานของศู...
มาตรการสร้างจิตสำนึกและคว...
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามหลั...
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค...
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ แ...
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วน...
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมู...
ประกาศมาตรการส่งเสริมความ...
ประกาศมาตรการป้องกันการรั...
ประกาศมาตรการป้องกันการขั...
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช...
ประกาศข้อบังคับเทศบาลตำบล...
ประกาศกาเสริมสร้างวัฒนธรร...
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริ...
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันทรา...
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้...
o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (1.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 "   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (2.ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป)
 "   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (3.รายละเอียดโครงการ)
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network (1.เว็บไซต์เทศบาลตำบลสันทราย)
 "   Social Network (2.Facebook เพจเทศบาลตำบลสันทราย)
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
 "   แผนดำเนินงานประจำปี (บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ)
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (1.ประกาศการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น)
 "   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2.รายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ)
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการต่างๆ )
 "   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1.งานป้องกัน)
 "   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (2.การให้บริการงานพัฒนาชุมชน)
 "   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (3.ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service (งานทะเบียนพาณิชย์)
 "   E-Service (แจ้งความประสงค์ขอติดต่องานกับเทศบาลตำบลสันทราย)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (1.ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564)
 "   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (2.รายงานประมาณการรายรับ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 "   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(3.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป)
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (1)
 "   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(2)
 "   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (3)
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (3.คู่มือแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ)
 "   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1.รับโอนพนักงานเทศบาลภายในจังหวัด)
 "   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2.ให้โอนพนักงานภายในจังหวัด)
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4.ประกาศแผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2564-2566)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4.ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5.ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564)
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมฯ)
 "   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ)
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator