เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0816819208

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

ถนนวัฒนธรรม ตำบลสันทราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

น้ำยาอเนกประสงค์

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
35.168.112.145
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 15ip
เดือนนี้ 722ip
ปีนี้ 16320ip
ทั้งหมด 41669ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.22)
วันนี้ เวลา 02.55.31 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น

คำสั่งเทศบาลตำบลสันทราย

ที่   /๒๕๕๗

เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย

***************************

         ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่  ๙๒/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ  โดยให้จังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่ศูนย์บริการตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖

         เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ให้ได้ข้อยุติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน      พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐  และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗  เทศบาลตำบลสันทรายจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑. จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือเรื่องสำคัญเร่งด่วนทันทีที่ได้รับแจ้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมปฏิบัติ และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงรายทราบ

        ข้อ ๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

              ๑)  นายเกษม  กุลดี                     นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย                  ประธาน

              ๒)  นายบุญเงิน  อายุยืน                รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย             รองประธาน

              ๓)  นายมนตรี  แสงมณี                  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย             รองประธาน

              ๔)  กำนันตำบลสันทราย                                                             ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

              ๕)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย                  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

              ๖)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย                                  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

             ๗)  หัวหน้าตู้ยามตำบลสันทราย                                                     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

             ๘)  นักวิชาการเกษตรประจำตำบล                                                   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

             ๙)  นักพัฒนาชุมชนประจำตำบล                                                     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

           ๑๐)  นายโชคชัย  แสนทวีสุข                 ปลัดเทศบาล                                     กรรมการ

           ๑๑)  นายอัศวิน  จินตะเลขา                  รองปลัดเทศบาล                                 กรรมการ

           ๑๒)  นางธัญญาทิพย์  ไชยวรรณ์            ผู้อำนวยการกองคลัง                            กรรมการ

           ๑๓)  นายชาญชัย  จันทะวงค์               ผู้อำนวยการกองช่าง                              กรรมการ

           ๑๔)  นายสงคราม  ราชคม                  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                    กรรมการ                       

           ๑๔) นางสิริรัตน์  ราชคม                     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                      กรรมการ

           ๑๕) นางรัชณีย์  ภิญโญ                      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                              กรรมการ

           ๑๖) นางสายพิณ  สวัสดี                     นักวิชาการเงินและบัญชี                          กรรมการ

          ๑๗) สิบเอกปุณยวีร์  ศรีโท             เจ้าพนักงานป้องกันฯ                                  กรรมการ

          ๑๘) นายอรรณพ  จิตมโนวรรณ        นายช่างโยธา                                            กรรมการ

          ๑๙) ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน                                                                          กรรมการ

          ๒๐) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย                                                         กรรมการ

          ๒๑) นายสุเธียร  กันธะรส           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                           กรรมการ/เลขานุการ

          ๒๒) นายพีรยุทธ  ศรีศัย                 นิติกร                           กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

 

     ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                   ๑)  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย

                   ๒)  ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย

                   ๓)  เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงราย

                   ๔)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  หรือคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ

                   ๕)  พิจารณา และประสานให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และสั่งการคณะทำงาน ดำเนินการและบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถยุติเรื่องในระดับตำบลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายทราย

                   ๖)  ดำเนินการตามที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงราย/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย/ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

                   ๗)  ดำเนินการอื่นๆ  ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย มอบหมาย

                   ข้อ ๓. ให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทรายมีการดำเนินการแบ่งงานออกเป็น  ๓  ส่วน ดังนี้

                             ๓.๑ ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทรายทำหน้าที่ ดังนี้

                                      ๑)รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แล้วสรุปเรื่องแยกตามกลุ่มเรื่องและประเภท  วิเคราะห์และประเมินเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน  แยกเรื่องส่งและประสานการปฏิบัติส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  คณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                      ๒) เร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  คณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และพิจารณาสั่งการ แจ้งผลการดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ  ตลอดจนจัดทำรายงานผลการติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำเดือน

                                      ๓)  ดำเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการ และนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

                             ๓.๒  ส่วนบริการข้อมูลข่าวสารมอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทราย ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูล  รวมทั้งบริการติดต่อ  สอบถาม และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในส่วนราชการ รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการ และนายกเทศมนตรีตำบล      สันทรายมอบหมาย

                             ๓.๓  ส่วนงานบริการประชาชน  มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จในที่แห่งเดียว  บริการรับเรื่องจากประชาชน เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการ และนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมอบหมาย

                   ๔.  ให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันทราย มีหน้าที่จัดทำแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย

                   ๕.  ให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลสันทราย   รายงานผลการปฏิบัติงานให้นายอำเภอเมืองเชียงรายทราบ

 

                                               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

                                                                สั่ง  ณ  วันที่       เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๗

 

 

                                                          ลงชื่อ

                                                                    (นายเกษม  กุลดี)

                                                            นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

 

สามารถเข้าดูศูนย์ดำรงธรรมและดาวน์โหล์ไฟล์ได์ที่ http://www.pr.moi.go.th


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายบุญเลื่อน สุภาษิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย เขต 1

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

การป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโป
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศ เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2558
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator