เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0816819208

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

สวนรุกชาติโป่งสลี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

แคบหมูไร้มัน

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
35.168.112.145
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 14ip
เดือนนี้ 721ip
ปีนี้ 16319ip
ทั้งหมด 41668ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.66)
วันนี้ เวลา 02.33.36 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันทราย

“สันทรายเมืองน่าอยู่  คู่วัฒนธรรมล้านนา

แหล่งส่งเสริมคุณค่าทางสังคม”

 

คำขวัญตำบลสันทราย

“ตะเคียนดูสง่า      สวนรุกขชาติงามตา 

แหล่งทอผ้าพื้นเมือง         ลือเลื่องเครื่องปั้นสันทราย”

 

                   พันธกิจ  ของเทศบาลตำบลสันทราย

                      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า  และความเจริญในตำบลสันทราย

                           2.2  แก้ไขปัญหาสภาวะภัยแล้ง

                           2.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาปัจจัยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว

                           2.4  พัฒนาแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

                           2.5  ส่งเสริมสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว  และสถาบันศาสนา

                           2.6  รักษาประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

                           2.7 สร้างสวัสดิการสังคมและบรรเทาความเดือดร้อน

                           2.8  ส่งเสริมอาชีพเครือข่ายสู่วิสาหกิจชุมชน

                           2.9  อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

                           2.10  การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

                           2.11  สร้างความมั่งคงและปลอดภัยในพื้นที่ตำบลสันทราย

                           2.12  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

 

                           ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลสันทราย ได้กำหนด
                     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาไว้   6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

                          1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในตำบลสันทราย

                           แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ง ทางระบายน้ำ

                           แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนางานด้านการผังเมือง การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                           และงานควบคุมอาคาร

                                   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                           แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
                           เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

                          แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบ
                          บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตรและรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

                                  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                         แนวทางการพัฒนาที่   1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งใน

                         ระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

                               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

                         แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขการ
                         อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ     

                         แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนาจารีต

                         ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                         แนวทางการพัฒนาที่ 3    ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์

        การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

                         แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ

เรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         

                          แนวทางการพัฒนาที่  5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น

                           ระบบ ปัญหาอาชญากรรม

                          แนวทางการพัฒนาที่  6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

                           ทางด้านร่างกายและจิตใจ

                                  5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดำรง
                             ความสมบูรณ์และยั่งยืน

                         แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย
                          ในชุมชน มลพิษ

                                  6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                         แนวทางการพัฒนาที่  1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ
                         การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม

                          แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีของเทศบาล

 

 


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายยงยุทธ กุลดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

การป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการติดตามประเมินผล การนำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโป
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศ เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการบริหารความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลสันทราย พ.ศ. 2558
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator