เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
081-7642215

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
053-701187-8

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชุมชน ตำบลสันทราย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มผู้สูงอายุทำเที่ยนบูชา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
34.204.201.220
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 96ip
เดือนนี้ 2299ip
ปีนี้ 11635ip
ทั้งหมด 69552ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.72.66)
วันนี้ เวลา 17.08.53 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันทราย

“สันทรายเมืองน่าอยู่  คู่วัฒนธรรมล้านนา

แหล่งส่งเสริมคุณค่าทางสังคม”

 

คำขวัญตำบลสันทราย

“ตะเคียนดูสง่า      สวนรุกขชาติงามตา 

แหล่งทอผ้าพื้นเมือง         ลือเลื่องเครื่องปั้นสันทราย”

 

                   พันธกิจ  ของเทศบาลตำบลสันทราย

                      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า  และความเจริญในตำบลสันทราย

                           2.2  แก้ไขปัญหาสภาวะภัยแล้ง

                           2.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาปัจจัยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว

                           2.4  พัฒนาแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

                           2.5  ส่งเสริมสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว  และสถาบันศาสนา

                           2.6  รักษาประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

                           2.7 สร้างสวัสดิการสังคมและบรรเทาความเดือดร้อน

                           2.8  ส่งเสริมอาชีพเครือข่ายสู่วิสาหกิจชุมชน

                           2.9  อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

                           2.10  การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

                           2.11  สร้างความมั่งคงและปลอดภัยในพื้นที่ตำบลสันทราย

                           2.12  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

 

                           ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลสันทราย ได้กำหนด
                     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาไว้   6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

                          1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในตำบลสันทราย

                           แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ง ทางระบายน้ำ

                           แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนางานด้านการผังเมือง การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                           และงานควบคุมอาคาร

                                   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                           แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
                           เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

                          แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบ
                          บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตรและรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

                                  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                         แนวทางการพัฒนาที่   1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งใน

                         ระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

                               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

                         แนวทางการพัฒนาที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขการ
                         อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ     

                         แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนาจารีต

                         ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                         แนวทางการพัฒนาที่ 3    ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์

        การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

                         แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ

เรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         

                          แนวทางการพัฒนาที่  5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น

                           ระบบ ปัญหาอาชญากรรม

                          แนวทางการพัฒนาที่  6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

                           ทางด้านร่างกายและจิตใจ

                                  5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดำรง
                             ความสมบูรณ์และยั่งยืน

                         แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย
                          ในชุมชน มลพิษ

                                  6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                         แนวทางการพัฒนาที่  1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ
                         การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม

                          แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีของเทศบาล

 

 


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่


สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

 
แผนปฏฺิบัติการป้องกันการท...
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบป...
รายงานผลการติดตามประเมินผ...
รายงานผลการดำเนินงานของศู...
มาตรการสร้างจิตสำนึกและคว...
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามหลั...
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค...
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ แ...
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วน...
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมู...
ประกาศมาตรการส่งเสริมความ...
ประกาศมาตรการป้องกันการรั...
ประกาศมาตรการป้องกันการขั...
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช...
ประกาศข้อบังคับเทศบาลตำบล...
ประกาศกาเสริมสร้างวัฒนธรร...
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริ...
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันทรา...
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้...
o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (1.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 "   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (2.ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป)
 "   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (3.รายละเอียดโครงการ)
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network (1.เว็บไซต์เทศบาลตำบลสันทราย)
 "   Social Network (2.Facebook เพจเทศบาลตำบลสันทราย)
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
 "   แผนดำเนินงานประจำปี (บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ)
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (1.ประกาศการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น)
 "   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2.รายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ)
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการต่างๆ )
 "   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1.งานป้องกัน)
 "   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (2.การให้บริการงานพัฒนาชุมชน)
 "   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (3.ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service (งานทะเบียนพาณิชย์)
 "   E-Service (แจ้งความประสงค์ขอติดต่องานกับเทศบาลตำบลสันทราย)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (1.ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564)
 "   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (2.รายงานประมาณการรายรับ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 "   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(3.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป)
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (1)
 "   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(2)
 "   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (3)
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (3.คู่มือแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ)
 "   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1.รับโอนพนักงานเทศบาลภายในจังหวัด)
 "   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2.ให้โอนพนักงานภายในจังหวัด)
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4.ประกาศแผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2564-2566)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4.ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566)
 "   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5.ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564)
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมฯ)
 "   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ)
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th E-mail : ta.kean@hotmail.com    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator