เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย

นายเกษม กุลดี
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
สายด่วนนายกฯ
0958053469

นายโชคชัย แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
สายด่วนปลัดฯ
0817642215

สวนรุกชาติโป่งสลี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ไม้กวาด ตุงไชย ดอกไม้ประดิษฐิ์

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


  ไอพีที่เข้าเยี่ยมชม
3.226.245.48
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 102ip
เดือนนี้ 1439ip
ปีนี้ 19599ip
ทั้งหมด 44948ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.69)
วันนี้ เวลา 19.25.52 น.
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำอาวุโส
คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็ นประเภทตามลักษณะงาน
คู่มือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เทศบาลตำบลสันทราย
แบบพิมพ์บำนาญ
คู่มือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระเบียบการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น
https://forms.gle/tyR7HptVceQPG4dA8

การศึกษาปฐมวัย

          การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ทรายทอง เน้นจัดการศึกษาให้เด็กได้พัฒนาตนเองทุกด้านทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  อย่างสมดุล และส่งเสริมกระบวนการคิด ให้มีความสามารถ ในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 2 - 5 ปี  โดยกำหนดหลักการดังนี้

          ๑.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมความต้องการความเจริญและพัฒนาการตามวัยของเด็กทุกด้าน

          ๒.  พัฒนาเด็กโดยองค์รวม  ผ่านการเล่น  และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

          ๓.  จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานให้แข็งแกร่ง  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  และรับผิดชอบ  ให้สามารถเจริญชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุข

          ๔.  ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างครอบครัว  ชุมชนและสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

๑.๑  วิสัยทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการสมวัย สุขนิสัยดี เคียงคู่คุณธรรม

๑.๒  พันธ์กิจ

๑ .จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ครบทุกด้าน

   ๒ .พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดโรค ละจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก

   ๓ .ส่งเสริมสุขนิสัยดี ได้แก่ การรักษาความสะอาดร่างกาย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย สามารถแปรงฟันได้ 

       ถูกวิธี

   ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีมารยาทอย่างไทย ได้แก่ รู้จักแสดงความเคารพต่อครู ต่อผู้ปกครอง

       ผู้ใหญ่ ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ถูกต้องเหมาะสม


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายบันลือ ภิญโญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการท...
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบป...
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธ...
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณ...
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์...
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม...
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวท...
รายงานผลการติดตามประเมินผ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผ...
รายงานผลการดำเนินงานของศู...
รายงานผลการดำเนินการส่งเส...
รายงานผลการดำเนินการ ส่งเ...
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสี...
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม...
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใ...
มาตรการป้องกันการรับสินบน...
มาตรการป้องกันการขัดกันระ...
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพ...
มาตรการการสร้างจิตสำนึกแล...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย ว...
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน...
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรร...
นโยบายการบริหารความเสียง ...
นโยบายการกำกับดูแลองค์การ...
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสันทรา...
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาข้...
         

© 2018 เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย
เลขที่ 181 หมู่ 9 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-701187-8 แฟกซ์ 053-701188 ต่อ 5 http://www.sansaicri.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator